• తల్లి, తండ్రి కన్నా ముందే భుజించారాదా?
  • గృహరంభము ఎప్పుడు ప్రారంభించకూడదు? ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి?
  • మెట్టెలు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు ?
  • వెంకటేశ్వర స్వామికి శనివారం ఈ నైవేద్యం సమర్పిస్తే కోరికలతో పాటు ధనలాభం, సంతోషం కలుగుతాయి
  • ధనరాబడి కోసం మహిళలు ఎడమచేతిలో
  • పిలుపులు
  • అమ్మవారిని పూజించేటప్పుడు ఇవి మరవకండి
  • మహారుద్రునికి ఏ అభిషేకాలు ఇష్టం? ఏ ఫలం ఇస్తాడు?
  • స్త్రీలు జుట్టు విరబోసుకొని ఎందుకుండరాదు?
  • మీ జీతం లేదా డబ్బు చేతికి అందగానే ఇలా చేయండి